Khóa học DGO

Home   /   Khóa học DGO

Hiểu được mối bận tâm tài chính của mỗi cá nhân, VNDIRECT thiết kế lộ trình đào tạo đầu tư chuyên nghiệp, trang bị kiến thức và

công cụ quản lý tài chính với các khóa học giúp bạn sẵn sàng tham gia đầu tư để đạt mục tiêu tài chính và đầu tư hiệu qủa

Chương trình chia sẻ “Con đường DGO & Tháp tài sản” tháng 01/2021

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về đầu tư, các loại sản phẩm dịch vụ đầu tư và lựa chon con đường đầu tư phù hợp, đồng thời lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả.

.

Chương trình chia sẻ “Con đường DGO & Tháp tài sản” tháng 12/2020

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về đầu tư, các loại sản phẩm dịch vụ đầu tư và lựa chon con đường đầu tư phù hợp, đồng thời lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả.

.

Khóa học: Con đường DGO & Tháp tài sản – Tháng 11/2020

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về đầu tư, các loại sản phẩm dịch vụ đầu tư và lựa chon con đường đầu tư phù hợp, đồng thời lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả.

Khóa học tháng 10 – CON ĐƯỜNG DGO VÀ THÁP TÀI SẢN

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về đầu tư, các loại sản phẩm dịch vụ đầu tư và lựa chon con đường đầu tư phù hợp, đồng thời lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả.