Giảng viên

Home   /   Giảng viên
Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa

Chuyên gia VNDIRECT - Phòng tư vấn đầu tư HO
Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên gia VNDIRECT -Trưởng nhóm Phân tích KHCN
Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng

Chuyên gia VNDIRECT
Trần Nhật Quỳnh

Trần Nhật Quỳnh

Chuyên gia VNDIRECT - Trưởng phòng MG HCM
Nguyễn Vũ Luân

Nguyễn Vũ Luân

Chuyên gia VNDIRECT - Trưởng phòng MG HCM
Phạm Quốc Trưởng

Phạm Quốc Trưởng

Chuyên gia VNDIRECT
Đặng Trần Phục

Đặng Trần Phục

Chuyên gia VNDIRECT - Phòng tư vấn đầu tư HO
Phan Nguyễn Hữu Phương

Phan Nguyễn Hữu Phương

Chuyên gia VNDIRECT - Trưởng phòng MG HCM
Nguyễn Nhật Tiến

Nguyễn Nhật Tiến

Chuyên gia VNDIRECT - Trưởng phòng MG HCM
Nguyễn Văn Định

Nguyễn Văn Định

Chuyên gia VNDIRECT
Trần Kim Tiến

Trần Kim Tiến

Chuyên gia VNDIRECT
Nguyễn Trọng Minh

Nguyễn Trọng Minh

Chuyên gia VNDIRECT
Huỳnh Tuấn Tùng

Huỳnh Tuấn Tùng

Chuyên gia VNDIRECT